اخبار

رییس گمرک

رئیس کل گمرک ایران در هشتمین جلسه کارگروه ساماندهی و تسهیل تجارت عنوان کرد هرچه تجارت به مسیر قانونی و شفاف نزدیکتر شود از حجم قاچاق کاسته خواهد شد

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در هشتمین جلسه کارگروه ساماندهی و تسهیل تجارت مرزی و فرامرزی ستاد ... ادامه مطلب